Tăng mạnh các mức bồi thường tổn thất tinh thần từ ngày 01/7/2023

Mức lương cơ sở dự kiến tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2023, nên mức bồi thường tổn thất tinh thần từ ngày 01/7/2023 cũng sẽ tăng.

Theo nội dung Nghị quyết 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 do Quốc hội ban hành thì từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở sẽ tăng từ mức 1,49 triệu đồng/tháng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng (tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành).

Đồng thời, tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Mặt khác, theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015 thì mức bồi thường tổn thất tinh thần trong các trường hợp tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bị xâm phạm… sẽ được tính theo mức lương cơ sở nếu các bên không thỏa thuận được về mức bồi thường.

Do đó, mức bồi thường tổn thất tinh thần được quy định tại Bộ luật dân sự 2015 cũng sẽ tăng từ ngày 01/7/2023, cụ thể như sau:

Mức bồi thường tổn thất tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm từ ngày 01/7/2023

Khoản 2 Điều 590 Bộ luật dân sự 2015 quy định người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại Khoản 1 Điều 590 Bộ luật dân sự 2015 và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu.

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Như vậy, mức bồi thường tổn thất tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm từ ngày 01/7/2023 không quá 90 triệu đồng (tăng 15,5 triệu đồng so với hiện hành).

Mức bồi thường tổn thất tinh thần do tính mạng bị xâm phạm từ ngày 01/7/2023

Khoản 2 Điều 591 Bộ luật dân sự 2015 quy định người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại Khoản 1 Điều 591 Bộ luật dân sự 2015 và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này.

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Như vậy, mức bồi thường tổn thất tinh thần do tính mạng bị xâm phạm do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm từ ngày 01/7/2023 không quá 180 triệu đồng (tăng 31 triệu đồng so với hiện hành).

Mức bồi thường tổn thất tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm từ ngày 01/7/2023

Khoản 2 Điều 592 Bộ luật dân sự 2015 quy định người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại Khoản 1 Điều 592 Bộ luật dân sự 2015 và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu.

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Như vậy, mức bồi thường tổn thất tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm từ ngày 01/7/2023 không quá 18 triệu đồng (tăng 3,1 triệu đồng so với hiện hành).

Mức bồi thường tổn thất tinh thần do xâm phạm thi thể từ ngày 01/7/2023

Khoản 3 Điều 606 Bộ luật dân sự 2015 quy định người chịu trách nhiệm bồi thường khi thi thể bị xâm phạm phải bồi thường theo quy định tại Khoản 2 Điều 606 Bộ luật dân sự 2015 và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người chết, nếu không có những người này thì người trực tiếp nuôi dưỡng người chết được hưởng khoản tiền này.

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa đối với mỗi thi thể bị xâm phạm không quá ba mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Như vậy, mức bồi thường tổn thất tinh thần do xâm phạm thi thể do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa đối với mỗi thi thể bị xâm phạm từ ngày 01/7/2023 không quá 54 triệu đồng (tăng 9,3 triệu đồng so với hiện hành).

Mức bồi thường tổn thất tinh thần do xâm phạm mồ mả từ ngày 01/7/2023

Khoản 3 Điều 607 Bộ luật dân sự 2015 quy định người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp mồ mả của người khác bị xâm phạm phải bồi thường theo quy định tại Khoản 2 Điều 607 Bộ luật dân sự 2015 và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích theo thứ tự hàng thừa kế của người chết; nếu không có những người này thì người trực tiếp nuôi dưỡng người chết được hưởng khoản tiền này.

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa đối với mỗi mồ mả bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Như vậy, mức bồi thường tổn thất tinh thần do xâm phạm mồ mả do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa đối với mỗi xâm phạm mồ mả từ ngày 01/7/2023 không quá 18 triệu đồng (tăng 3,1 triệu đồng so với hiện hành).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

facebook
Contact Me on Zalo
0936736909